AB Svensk Bilprovning Bokslutskommuniké 2011

AB Svensk Bilprovning 2011 i korthet:

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 642 (1 523) MSEK.
 • Antalet besiktningar ökade med 5 procent till 5 919 800 (5 626 254).
 • Årets rörelseresultat minskade till 120 (147) MSEK.
 • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 171 (147) MSEK.
 • Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 108 (96) MSEK, vilket motsvarar 2 704 (2 405) SEK per aktie.
 • Totalresultatet uppgick till 27 (114) MSEK, vilket motsvarar 666 (2 855) SEK per aktie. Minskningen är hänförlig till aktuariell förlust avseende pensionsskuld som är föremål för inlösen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 (141) MSEK
 • Förberedelser för en försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter påbörjades.

Fjärde kvartalet 2011 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 422 (392) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat minskade till -7 (26) MSEK.
 • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 27 (26) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 18 (17) MSEK, vilket motsvarar 452 (436) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till – 41 (60) MSEK, vilket motsvarar – 1 013 (1 504) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till – 6 (53) MSEK.
 • Bilprovningens huvudägare staten tillkännagav att man vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 avsåg att rösta för en delförsäljning av stationsnätet samt en försäljning av bolagets samtliga fastigheter.
Under perioden invigdes nya stationer i Umeå, Stockholm, Linköping, Kristianstad, Halmstad och Göteborg.

VD Magnus Ehrenstråhle kommenterar resultatet enligt följande:

Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 8 procent jämfört med föregående år. Det förklaras huvudsakligen av en ökad efterfrågan men också av de prishöjningar som genomfördes under första halvåret. Trots belastning av kostnader för förberedelserna inför försäljningen av delar av stationsnätverket och fastigheterna var resultatet starkt även om rörelseresultatet minskade jämfört med 2010. Rensat för dessa omställningskostnader var resultatet bättre än året innan.

Här kan du ladda hem bokslutskommunikén i sin helhet:

Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *