Verkställande direktörens stämmoanförande 2012

Nedan text är det tal som AB Svensk Bilprovnings VD höll i samband med årsstämman för 2012:

Bilprovningen i backspegeln

Under det senaste halvåret har jag fått många propåer från aktörer i Sverige och internationellt som är intresserade av att köpa delar av Bilprovningen. De ser en stor potential i verksamheten, men är samtidigt lite oroliga över Bilprovningens starka varumärke och ställning.
En kommentar som ofta dyker upp är att vi haft över ett år på oss att förbereda oss för konkurrens. Det är ett påstående som jag nu, en gång för alla vill dementera; Vi har förberett oss i över tio år!
Det har dock långt ifrån varit en spikrak väg. Det första jag tvingades göra som ny vd för Bilprovningen 2001, var att låna 100 miljoner kronor för att betala medarbetarnas löner. När jag sedan gjorde min programförklaring, var en av de första punkterna att vi måste förbereda oss för konkurrens – bli konkurrenskraftiga.
Många medarbetare protesterade; Varför skulle vi göra det, vi som hade monopol på fordonsbesiktningar? När vi senare skulle införa ett nytt tidsbokningssystem och nya öppettider baserat på många intervjuer med företags- och privatkunder, så ifrågasattes det varför vi skulle lyssna på kunderna?
Min utgångspunkt var att på en marknad där kunderna inte har något val så är det ännu viktigare att anpassa sig till kundernas behov eftersom de inte har något alternativ. Det var det jag menade med att bli konkurrenskraftiga.
Med facit i hand kan jag konstatera att det tog betydligt längre tid än jag trodde. För bara fem år sedan ansåg 90% av medarbetarna att kunderna inte skulle få styra våra öppettider. Idag är situationen den omvända och de allra flesta tycker att detta är en självklarhet.
När jag tittar i backspegeln på de dryga tio år som jag haft förmånen att leda Bilprovningen, är det några saker som jag är särskilt glad över; Vi har skapat en lönsam, effektiv och uppskattad verksamhet, där kundernas behov och service står i fokus.
Vi har ökat produktiviteten med 50%, vi har utvecklat vårt erbjudande från kontroll till information och dialog. Vi har breddat vårt trafiksäkerhets- och hållbarhetsarbete i samarbete med andra aktörer till att omfatta både fordon och förare.
Bilprovningen har en lång tradition av hållbarhetsarbete och ansvarstagande som går tillbaka till starten 1964, då syftet var just att öka trafiksäkerheten. Utsläppskontroller blev tidigt betydelsefulla för att minska miljöbelastningen och vi har en allt viktigare uppgift att sprida kunskap som bidrar till hållbara fordon, resor och transporter.
När vi nu säljer delar av vårt stationsnät är det en självklarhet att dessa stationer ska uppfylla samma höga krav. På så sätt kan vi bidra till en hög standard som genomsyrar hela branschen.
När vi än en gång rankats bland de tio främsta bland ”Sustainable Brands” 2012, så är det resultatet av ett arbete och engagemang som startade för många år sedan. I början sågs satsningarna på det interna hållbarhetsarbetet mest som en kostnad men i takt med att det gett konkreta resultat och vår affär utvecklats har ägarnas intresse och engagemang ökat.
Idag är hållbar utveckling en självklar och integrerad del av Bilprovningens verksamhet som kunder, ägare och medarbetare uppskattar.

Bilprovningen på väg – 2011, ett år i förändring

Det är dags att sammanfatta år 2011, som på samma sätt som 2010 blev ett historiskt år för Bilprovningen. I augusti 2011 ingick staten ett avtal med övriga ägare om att ge Bilprovningen i uppdrag att förbereda en försäljning av delar av stationsnätet för att påskynda framväxten av en väl fungerande marknad med god konkurrens.
Trots att monopolet upphörde redan den 1 juli 2010 och att Bilprovningen därefter gjorde sitt yttersta för att stödja omregleringen och välkomna konkurrens behöll Bilprovningen sin dominerande ställning och få nya aktörer hade etablerats.
Vid en extra bolagsstämma i januari 2012 beslutades därför att två tredjedelar av stationsnätet skulle säljas. Delförsäljningen är positiv för Bilprovningen. Även om vi blir ett betydligt mindre bolag ger den oss långsiktigt möjligheter att satsa och utveckla vårt bolag på ett sätt som kommer kunder, medarbetare, ägare, trafiksäkerhet och miljö till godo.
Jag blir oerhört stolt och glad när jag hör vilken inställning våra medarbetare har till försäljningen. Av de nästan 1 100 medarbetare som erbjöds anställning i de dotterbolag som nu ska säljas var det bara ett fåtal som inte accepterade övergången.
Medarbetarna ser ljust på framtiden, de känner en stor trygghet i sin kompetens och vet vilket värde de bidrar med. De har en stark lojalitet till Bilprovningen, samtidigt som de naturligtvis också ser fram emot att få visa vad de går för på en konkurrensutsatt marknad och bidra till branschens utveckling.
Resultatmässigt blev 2011 ett mycket framgångsrikt år, där vi ligger väl till för att möta ägarnas långsiktiga krav på avkastning. Vi gjorde ett betydligt bättre resultat än förra året om man bortser från de engångskostnader som förberedelserna av försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät medfört.
Vinstmarginalen blev 7,7 % (mål 2014, 10 %), avkastningen på sysselsatt kapital 15,9 % (15 %) och soliditeten 52 % (35 %).
En ökad besiktningsvolym bidrog till att öka omsättningen med 8 %, till 1,6 miljarder SEK, 97 procent bestod av intäkter från reglerade produkter, det vill säga kontroll- och registreringsbesiktningar.
En bidragande orsak till det goda resultatet var att vi redan 2010, anpassade vår organisation till en ökad konkurrens och lägre marknadsandelar. En konkurrens som till stora delar uteblivit.
Kunderna är fortsatt väldigt nöjda med Bilprovningen även om NKI sjunkit något bland privatpersoner, men det från en mycket hög nivå. Under året har vi också börjat mäta kundernas lojalitet, genom ett sk. rekommendationsindex (NPS).
Även här står sig Bilprovningen väldigt bra i jämförelse med andra företag.
Under året har vi fortsatt att utveckla vår verksamhet och våra erbjudanden för att öka servicen och tillgängligheten för kunderna; vi har etablerat 14 nya stationer, lanserat tjänsten E-diagnos som erbjuds som komplement till den ordinarie kontrollbesiktningen, erbjudit ”drop-in” för efterkontroll och utökat våra öppettider.
För första gången på 8 år har vi också höjt priset för kontrollbesiktning. För de kunder som bokar och betalar i förväg är priset dock det samma som tidigare.
Under 2011 har Bilprovningen tillsammans med Carspect och Dekra tagit initiativ till en branschförening, Fordonsbesiktningsbranschen, som kommer att hantera regelfrågor, IT-frågor, bedriva opinionsbildning samt vara en remissinstans för branschen.
Det första projektet handlar om att utveckla gemensamma etikregler, vilket är en angelägen uppgift för en växande och allt mer attraktiv besiktningsbransch.
Några ord om den delårsrapport som vi publicerar idag – Kvartalet präglades i hög grad av den pågående processen för att sälja två tredjedelar av stationsnätverket, vilket tog stora resurser från den operativa verksamheten.
Samtidigt förbättrades resultatet jämfört med föregående år med hjälp av god kundtillströmning, ökad omsättning och bättre kassaflöde före intäkter och kostnader från försäljningsprojektet.
Mycket glädjande var den starka efterfrågan på E-diagnos, vilken lanserades i slutet av förra året. Tjänsten omfattar en genomgång av bilens elektronik och säljs till privatpersoner som ett komplement till kontrollbesiktningen och erbjuds på samtliga stationer.
Under kvartalet flyttade vi huvudkontoret till mer ändamålsenliga lokaler i Kista, där vi tecknat ett så kallat grönt hyresavtal. Utöver möjligheten att kunna införa nya och flexibla arbetssätt för ökad effektivitet och bättre trivsel medför flytten kostnadsbesparingar om mer än 7 MSEK på årsbasis.

Bilprovningen i nya hjulspår

Jag nämnde inledningsvis att vi arbetat i tio år med att utveckla Bilprovningen till ett verkligt konkurrenskraftigt bolag. Styrelse, ledning och medarbetare välkomnar konkurrens och ser fram emot att få visa vad vi går för.
Vi har en hög beredskap, men samtidigt tror jag inte att någon kan föreställa sig vad det verkligen innebär och vilka krav det kommer att ställa på oss när vi nu möter konkurrens på riktigt.
Det är för tidigt att sia om vilka två bolag som kommer att köpa delar av Bilprovningens stationsnät och som vi mot slutet av 2012 kommer att börja fajtas med, men en sak kan jag säga redan nu; vi kommer att möta några av de bästa besiktningsteknikerna i branschen, nämligen de som idag är våra kollegor och en del av Bilprovningen.

Till sist vill jag, trots att mitt uppdrag som vd för Bilprovningen inte upphör förrän om ett par månader, passa på tillfället och tacka styrelse och ägare för det förtroende jag fått att leda företaget under en mycket spännande period!

Dessutom ett stort tack till alla medarbetare och till personalorganisationerna och inte minst min ledningsgrupp, som ställt upp och bidragit på ett fantastiskt sätt till att vårt förändringsarbete blivit framgångsrikt.

Taggar: , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.